Monitoring płatności

powiększ

 1. otwarcie zlecenia
 2. przekazanie informacji o powstałej/powstałych wierzytelnościach
 3. wprowadzenie danych do S.M.W. (Systemu Monitoringu Wierzytelności)
 4. weryfikacja kontrahentów uaktualnienie danych teleadresowych
 5. poinformowanie Państwa kontrahentów o objęciu powstałych wierzytelności usługą monitoringu
 6. nawiązanie i utrzymanie stałego kontaktu z Państwa kontrahentem
 7. ustalenie osoby/osób odpowiedzialnych za spełnienie świadczenia
 8. w przypadku płatności przekraczającej 14/30/60/90 i więcej dni utrzymujemy stały kontakt z Państwa kontrahentem systematycznie informując go o terminach płatności oraz wysokości kwot do zapłaty
 9. przypomnienie o istniejącym zobowiązaniu na 3-4 dni przed zapadnięciem terminu płatności
 10. budujemy pozytywne relacje z klientem wierzyciela
 11. nawiązanie kontaktu z Państwa kontrahentem w dniu wymagalności roszczenia celem potwierdzenia dokonanej wpłaty
 12. uświadamiamy kontrahentowi, iż wierzyciel w razie nie dokonanie przez niego terminowej wpłat nie pozostaje sam z powstałym zatorem finansowym
 13. wypracowujemy u kontrahentów rzetelność kupiecką
 14. potwierdzamy zgodność deklaracji kontrahenta co do dokonanej wpłaty ze Zleceniodawcą (Wierzycielem)/Max do 7dni od wymagalnego terminu płatności
 15. brak zapłaty należności
 16. brak zapłaty należności
 17. zamknięci zlecenia / sporządzenie raportu końcowego dla wierzyciela
 18. kontakt z dłużnikiem w celu wyjaśnienia przyczyn naruszenia przez niego terminu płatności./Ustalenie harmonogramu oraz terminów zapłaty
 19. stały nadzór nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu spłat zadłużenia
 20. zapłata należności
 21. zamknięcie zlecenia, sporządzenie raportu końcowego dla wierzyciela
 22. uświadomienie dłużnikowi konsekwencji w przypadku braku zapłaty należności
 23. brak zapłaty należności
 24. przekazanie sprawy do windykacji terenowej
 25. zapłata należności
 26. zamknięcie zlecenia/ sporządzenie raportu końcowego dla wierzyciela.

Przedstawione wzory postępowań mogą nieznacznie się różnić od stosowanych w praktyce dochodzenia wierzytelności ze względu na złożoność spraw ich indywidualnego charakteru oraz innych działań operacyjnych podejmowanych w trakcie procesu windykacji wierzytelności lub też na wyraźne życzenie naszych klientów z uwagi na dobro sprawy i pozytywne kontakty z kontrahentami.