Zabezpieczenie transakcji

Jedną z podstawowych zasad obrotu cywilnego jest zasada "pacta sund servanda" oznacza ona, iż zawartych przez siebie umów należy ściśle przestrzegać.
Prawidłowe sporządzenie umowy oraz dobór odpowiednich instrumentów zabezpieczających jej wykonanie zapewnia dużą skuteczność późniejszych działań egzekucyjnych niesolidnego dłużnika.

Zakres postępowania zabezpieczającego:

  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych z Państwa kontrahentami
  • przygotowanie umów w sposób minimalizujący ryzyko
  • dobranie odpowiedniego zabezpieczenia wykonania umowy przystosowanego do Państwa profilu działalności
  • dążenie do precyzyjnego sformułowania zawieranej umowy i kompletności zawartych w niej rozwiązań
  • nadzór nad właściwą reprezentacją stron umowy
  • monitorowanie wywiązywania się stron z zawartej umowy