Protokół nieściągalności

Obowiązujący w Polsce system podatkowy nie przewiduje możliwości braku zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego w przypadku nie zapłaconych należności wynikających z wystawionych dokumentów sprzedaży.
Jednak próba rozwiązania zaistniałego problemu poprzez wystawienie faktury korygującej pozbawia wierzyciela możliwości odzyskania należności ponieważ eliminuje istniejące zobowiązanie oraz staje się przyczyną obniżenia kwoty podatku VAT Urzędy Skarbowe często jednak kwestionują wystawione faktury korygujące uważając iż mają one na celu tylko i wyłącznie obniżenie kwoty należnego podatku VAT podlegającego obowiązkowej wpłacie.
Brak możliwości odzyskania należności oraz związane z ty następstwa nasuwają pytanie o możliwości uznania wierzytelności za niemożliwą do odzyskania i znaniu jej jako koszt uzyskania przychodu.
Nie uważa się jednak wierzytelności nieściągniętych od dłużników jako koszt uzyskania przychodu chyba że zostały one zapisane w księgach handlowych jako należne przychody i których brak możliwości odzyskania został udokumentowany toczącym się postępowaniem egzekucyjnym i zakończony postanowienie o nieściągalności.

Cel protokołu nieściągalności:

  • zaksięgowanie nieściągalnego długu jako koszt uzyskania przychodu