Umowa na wykonywanie kompleksowej stałej obsługi prawno-windykacyjnej

Windykacja należności w ramach zawartej umowy obejmuje następujące postępowania :

 • prewencyjne,
 • przedsądowe
 • sądowe,
 • przedegzekucyjne,
 • egzekucyjne

1. Postępowanie prewencyjne obejmuje:

 • dostarczenia Zleceniodawcy pieczęci prewencyjnej w formie mechanicznej o ściśle określonym wzorze i kolorystyce,
 • prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy procedury monitorowania spłat wierzytelności oraz wykonywania działań przypominających o płatnościach,
 • wykonania dwóch wywiadów o stanie majątkowym dłużnika,
 • udzielenie pięciu konsultacji w miesiącu z dowolnie wybranych następujących zagadnień prawnych: podatkowych, treści zawieranych umów, spraw pracowniczych i ZUS, finansowo księgowych, oraz relacji z kontrahentami.

Wzór jednej z proponowanych pieczęci prewencyjnych przekazanych na rzecz Zleceniodawcy.

Klienci zobowiązują się do stosowania na fakturach oraz innych dokumentach potwierdzających obrót towarowo-finansowy pieczęci prewencyjnej oraz dodatkowej klauzuli o treści "Do chwili uregulowania pełnej należności, towar pozostaje własnością sprzedawcy".
Na zawieranych umowach Zleceniodawca będą zamieszczali klauzulę przenoszącą koszty postępowania windykacyjnego na dłużników o następującej treści:
"Rozliczenie należności wynikających z zawartej umowy pozostaje pod nadzorem Wydziału Windykacji Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty nabywca przyjmuje a siebie obowiązek poniesienia pełnych kosztów obsługi windykacyjnej Casius w wysokości 20% wartości zadłużenia plus VAT, a w przypadku zwłoki powyżej 30 dni w wysokości 30% wartości zadłużenia plus VAT. Na które to należności upoważnia spółkę Casius Inkasso & Business Service do wystawienia faktury VAT bez podpisu."

2. Postępowanie przedsądowe obejmuje:

 • skierowanie do dłużnika formalnego wezwania do zapłaty,
 • w przypadku nieprawidłowego wskazania adresu dłużnika jego ustalenie na drodze postępowania administracyjnego lub prowadzonych działań terenowych,
 • negocjacjach z dłużnikiem w zakresie celowości uregulowania zobowiązania,
 • szczegółowych negocjacjach z dłużnikiem dotyczących sposobu i terminu spłaty zobowiązania (za akceptacją Zleceniodawcy),
 • nadzorowanie terminowości spłaty zobowiązania,
 • podejmowanie próby uzyskania zgody dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • podejmowanie próby uzyskania zgody dłużnika na odnowienie długu,
 • podejmowanie próby uzyskania dodatkowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności,
 • opracowanie ewentualnej umowy ugody z dłużnikiem.

3. Postępowanie sądowe obejmuje:

Skierowanie do właściwego sądu za pośrednictwem współpracującej ze Zleceniobiorcą kancelarii prawnej pozwu o zasądzenie od dłużnika wierzytelności na rzecz Zleceniodawcy i uzyskanie prawomocnego orzeczenia.

Czynności współpracującej ze Zleceniobiorcą kancelarii prawnej polegać będą na:

 • przygotowaniu i weryfikacji dokumentów i innych dowodów potwierdzających istnienie wierzytelności,
 • skierowaniu do dłużnika przedprocesowego wezwania do zapłaty z jednoczesną propozycją zawarcia ugody,
 • opracowaniu pozwu celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub opracowanie opinii prawnej o nie celowości prowadzenia postępowania sądowego,
 • złożeniu pozwu do właściwego sądu,
 • reprezentowaniu Zleceniodawcy przez cały okres postępowania sądowego przed sądami obydwu instancji,
 • uzyskaniu prawomocnego wyroku wraz z klauzulą wykonalności.

4. Postępowanie przedegzekucyjne obejmuje:

 • uzyskaniu prawomocnego odpisu wyroku wraz z klauzulą wykonalności,
 • skierowaniu do dłużnika formalnego wezwania do zapłaty,
 • w przypadku nieprawidłowego wskazania adresu dłużnika jego ustalenie na drodze postępowania administracyjnego lub prowadzonych działań terenowych,
 • negocjacjach z dłużnikiem w zakresie celowości uregulowania zobowiązania,
 • szczegółowych negocjacjach z dłużnikiem dotyczących sposobu i terminu spłaty zobowiązania (za akceptacją Zleceniodawcy),
 • nadzorowaniu terminowości spłaty zobowiązania,
 • podejmowaniu próby uzyskania zgody dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • podejmowaniu próby uzyskania zgody dłużnika na odnowienie długu,
 • podejmowaniu próby uzyskania dodatkowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności,
 • opracowaniu ewentualnej umowy ugody z dłużnikiem.

Czas trwania postępowania przedegzekucyjnego nie powinien przekroczyć 45 dni, jednak może ulec przedłużeniu w przypadku:

 • oczekiwania na informacje z urzędów państwowych,
 • uzyskania od dłużnika zobowiązania spłaty w ratach ( za zgodą Zleceniodawcy),
 • zlecenia przez Zleceniodawcę sprawy po uzyskaniu wyroku sądowego,

5. Postępowanie egzekucyjne obejmuje:

 • zweryfikowaniu danych dłużnika,
 • przeprowadzeniu wywiadu o jego stanie majątkowym,
 • w przypadku nieprawidłowego wskazania adresu dłużnika jego ustalenie na drodze postępowania administracyjnego lub prowadzonych działań terenowych.

Czynności podejmowane przez Zleceniobiorcę wraz ze współpracującą z nim kancelarią prawną:

 • skierowanie ostatecznego wezwania do zapłaty i przeprowadzenia negocjacji w zakresie celowości uregulowania zobowiązania,
 • szczegółowych negocjacjach z dłużnikiem dotyczących sposobu i terminu spłaty zobowiązania (za akceptacją Zleceniodawcy) przeprowadzonych wspólnie ze współpracującą kancelarią prawną,
 • opracowanie wniosku egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej kancelarii komorniczej,
 • utrzymywanie stałych kontaktów i nadzorowanie prowadzonych działań kancelarii komorniczej,
 • dbanie o prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • uczestnictwo przy przesłuchaniach dłużnika oraz przy wszystkich innych czynnościach komorniczych,
 • dokonywanie zmian co do sposobu prowadzenia egzekucji,
 • składanie do właściwego sądu zażaleń na czynności i postanowienia komornika niekorzystne dla Zleceniodawcy,
 • uzyskanie prawomocnego postanowienia o bezskuteczności prowadzonej egzekucji,
 • opracowanie opinii prawnej umożliwiającej jak najbardziej korzystne rozliczenie wierzytelności pod względem podatkowo-księgowym,
 • wszczęcie w stosunku do dłużnika postępowania sądowego o wyjawienie majątku,
 • przeprowadzenie postępowania sądowego w celu wpisania dłużnika do ogólnokrajowego sądowego rejestru niewypłacalnych dłużników.

Korzyści:

 • minimalizacja niewypłacalności kontrahentów
 • stały monitoring dłużnika
 • przerwanie biegu przedawnienia
 • umieszczenie danych dłużnika oraz kwoty wierzytelności na giełdzie w rejestrze wierzytelności
 • obniżenie kosztów procesów prawno-windykacyjnych
 • odzyskanie płynności finansowej
 • kompleksowa obsługa na wszystkich etapach postępowania
 • stała opieka kancelarii prawnej
 • budowanie pozytywnych relacji z Państwa kontrahentami

Wszystkie zawierane umowy i podejmowane na ich podstawie działania przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. objęte są pełną ochroną prawną realizowaną przez nasz dział prawny i współpracujące z nami kancelarie prawne.