Umowa o prawno-prewencyjnej ochronie wierzytelności

Podejmowane czynności:

  • dostarczenie pieczęci prewencyjnej w formie mechanicznej o ściśle określonym wzorze i kolorystyce,
  • prowadzenie w imieniu i na rzecz Klienta procedury monitorowania spłat wierzytelności oraz wykonywania działań przypominających o płatnościach,
  • wykonanie jednego wywiadu o stanie majątkowym dłużnika,
  • udzielenie dwóch konsultacji w miesiącu z dowolnie wybranych następujących zagadnień prawnych: podatkowych, w zakresie treści zawieranych umów, spraw pracowniczych i ZUS, finansowo-księgowych, oraz relacji z kontrahentami.

Wzór jednej z proponowanych pieczęci prewencyjnych oferowanych przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o.

Podstawową zaletą stosowania przez Państwa pieczęci prewencyjnej jest uświadomienie kontrahentowi, iż wierzyciel w momencie obdarzenia partnera zaufaniem jakim jest odroczony termin płatności lub wywiązanie się z zawartej umowy nie pozostaje sam z nierozwiązanym problemem a w sytuacji nie wywiązania się z terminu płatności wierzytelność zostanie przekazana do windykacji.
Tak podjęte działania prewencyjne mobilizują Państwa partnera handlowego do wywiązywania się z zawartych umów oraz uświadamiają mu konsekwencje nie wywiązywania się z terminów płatności oraz zawartych umów handlowych.

W okresie obowiązywania umowy Klient ma prawo do asygnowania nią wystawianych przez siebie dokumentów stwierdzających powstanie wierzytelności lub potwierdzających obrót towarowo finansowy z jego kontrahentami handlowymi (umowy, faktury, noty korygujące, noty odsetkowe, itp.).

Klienci zobowiązują się do stosowania na fakturach oraz innych dokumentach potwierdzających odbiór towarowo-finansowy pieczęci prewencyjnej oraz dodatkowej klauzuli o treści: "Do chwili uregulowania pełnej należności , towar pozostaje własnością sprzedawcy"
Na zawieranych umowach Klienci będą zamieszczali klauzulę przenoszącą koszty postępowania windykacyjnego na dłużników o następującej treści:

"Rozliczenie należności wynikających z zawartej umowy pozostaje pod nadzorem Wydziału Windykacji Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty nabywca przyjmuje a siebie obowiązek poniesienia pełnych kosztów obsługi windykacyjnej Casius w wysokości 20% wartości zadłużenia plus VAT, a w przypadku zwłoki powyżej 30 dni w wysokości 30% wartości zadłużenia plus VAT. Na które to należności upoważnia spółkę Casius Inkasso & Business Service do wystawienia faktury VAT bez podpisu."

Korzyści:

  • zmniejszenie ryzyka powstania nieściągalnych wierzytelności
  • posiadanie stałej płynności finansowej
  • możliwość przeniesienia ewentualnych kosztów windykacyjnych na stronę klienta
  • budowanie pozytywnych relacji z Państwa kontrahentami
  • stała opieka kancelarii prawnej

Wszystkie zawierane umowy i podejmowane na ich podstawie działania przez Casius Inkasso & Business Service Sp. z o.o. objęte są pełną ochroną prawną realizowaną przez nasz dział prawny i współpracujące z nami kancelarie prawne.”