Postępowanie polubowne

W obrocie gospodarczym każdy wierzyciel ponosi ogromne ryzyko niewypłacalności swojego dłużnika przez co narażony jest na ryzyko utraty klienta oraz zachwianie płynności finansowej. Dlatego też nigdy nie należy postrzegać dłużnika poprzez pryzmat ukarania go za jego nierzetelność.
Do zaistniałego problemu należy podejść z dystansem i opanowaniem oraz starać się zrozumieć skutek oraz przyczynę zaistniałego opóźnienia, ponieważ niektórzy Państwa klienci mogą chwilowo także borykać się z zatorami płatniczymi. Dlatego też zawsze staramy się nawiązać kontakt z Państwa dłużnikiem w celu ustalenia przyczyny opóźnienia oraz znalezienia optymalnego rozwiązania zaistniałego problemu.
Często też pomagamy samemu dłużnikowi przywrócić jego zachwianą płynność finansową, co umożliwi mu spłatę powstałego zadłużenia bez konieczności prowadzenia kosztownego dla niego procesu sądowego który mógłby spowodować zaistnienie sytuacji w której dłużnik stałby się niewypłacalny przez co szansa na odzyskanie należności znacznie by spadła.
Poprzez tak podjęte działania staramy się budować pozytywne relacje z dłużnikiem oraz stworzyć szansę dalszej owocnej współpracy.

Zakres postępowania polubownego:

 • ustalamy aktualne dane dłużnika / dane rejestrowe
 • informujemy dłużnika o jego zaległościach
 • wystosowujemy formalne wezwanie do zapłaty
 • rozpoczynamy czynności terenowe zmierzające do nawiązania osobistego kontaktu z dłużnikiem
 • negocjujemy termin i sposób oraz harmonogram spłaty zadłużenia
 • podejmujemy działania zmierzające do dobrowolnej spłaty długu
 • nadzorowanie terminowości spłaty zobowiązania
 • podejmujemy czynności zmierzające do przystąpienia osób trzecich do długu
 • dążymy do pisemnego uznania długu
 • zawieramy ugodę zmierzającą do spłaty zadłużenia
 • pomagamy dłużnikowi odzyskać płynność finansową
 • przerywamy bieg przedawnienia
 • przygotowanie materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego