Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności jest realizowana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego Tytuł IX Zmiana wierzyciela lub dłużnika Dział I Zmiana Wierzyciela.
Cesja wierzytelności następuje na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej zgodnie z którą zbywca przenosi na nabywcę daną wierzytelność.
Przeniesienie wierzytelności następuje bez zgody dłużnika, którego o tym fakcie należy powiadomić.
Na podstawie umowy cesji wierzytelności na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa tj. zabezpieczenie i odsetki.
Poprzez uczestnictwo w realizowaniu cesji wierzytelności pomagamy Państwu w szybkim uzyskaniu przynajmniej części środków finansowych.

Uczestnictwo może polegać na:

  • przyjęciu przez nas wierzytelności
  • wyszukaniu nabywcy wierzytelności

Do zakresu naszych zadań należy również przygotowanie treści umowy i zabezpieczenie zapłaty za wierzytelność.