Postępowanie sądowe

Postępowanie polubowne nie zawsze przynosi zamierzony skutek czasami dłużnik nie zdając sobie sprawy oraz nie w pełni świadom sytuacji w której się znalazł nie ma woli rozwiązania problemu w sposób polubowny.
W tym momencie podejmowane są zdecydowane działania zmierzające do rozpoczęcia postępowania sądowego. Postępowanie sądowe rozpoczyna się tylko i wyłącznie na życzenie wierzyciela przez współpracujące z nami kancelarie prawne. W imieniu wierzyciela i na podstawie udzielonego wcześniej pełnomocnictwa prawnicy nadają sprawie formalny bieg oraz uczestniczą w toczącym się postępowaniu sądowym monitorując przy tym działania sądu aż do wydania nakazu zapłaty.

Zakres postępowania sądowego:

  • symulacyjna ocena powodzenia procesu
  • ocena zgromadzonych materiałów dowodowych
  • wstrzymanie przedawnienia roszczenia
  • sporządzenie pozwu
  • wniesienie pozwu do sądu w imieniu klienta
  • czynny udział w toczącym się procesie
  • uzyskanie tytułu wykonawczego

Z uwagi na nadanie specyficznego charakteru sprawie jakim jest postępowanie sądowe w trybie nakazowym lub upominawczym oraz udzielone wcześniej pełnomocnictwo procesowe osobą uprawnioną do reprezentacji wierzyciela przed organami sądowymi jest adwokat lub radca prawny, natomiast wszystkie koszty wynikłe z postępowania sądowego obciążają wierzyciela.