Postępowanie polubowne

powiększ

 1. otwarcie zlecenia
 2. przekazanie informacji o powstałej wierzytelności
 3. weryfikacja przekazanych dokumentów
 4. wprowadzenie danych do S.M.W. (System Monitoringu Wierzytelności)
 5. poinformowanie dłużnika o przyjęciu sprawy do windykacji oraz kwotach zaległości
 6. zwrot korespondencji nieaktualny adres lub numery telefonów
 7. uaktualnienie danych teleadresowych
 8. brak zainteresowania ze strony dłużnika uregulowaniem powstałego zadłużenia
 9. nawiązanie kontaktu z dłużnikiem/ustalenie harmonogramu spłaty
 10. stały nadzór nad przestrzeganiem harmonogramu spłaty
 11. spłata należności/zamknięcie zlecenia sporządzenie końcowego raportu dla wierzyciela
 12. nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu wyjaśnienia przyczyn powstałego zadłużenia
 13. ustalenie terminu spłat zadłużenia oraz dokładnego ich harmonogramu
 14. brak zapłaty
 15. stały nadzór nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu spłat zadłużenia stała informacja o terminach spłat
 16. wezwanie do zapłaty/przekazanie do wierzyciela informacji o podjętych działaniach
 17. wystawienie wierzytelności na sprzedaż (do wiadomości publicznej)
 18. sprzedaż wierzytelności
 19. zamknięcie zlecenia, sporządzenie raportu końcowego dla wierzyciela
 20. wniosek do wierzyciela o wstrzymanie współpracy z dłużnikiem ( do wyjaśnienia sprawy)
 21. brak zapłaty
 22. spłata należności
 23. zamknięcie zlecenia, sporządzenie raportu końcowego dla wierzyciela
 24. ponowne nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, propozycja dobrowolnej spłaty zadłużenia
 25. stały nadzór nad przestrzeganiem przez dłużnika spłaty zadłużenia
 26. uświadomienie dłużnikowi konsekwencji nie dokonania przez niego spłaty zadłużenia
 27. stałe motywowanie i nadzór dłużnika do momentu spłaty zadłużenia
 28. naruszenie przez dłużnika terminowości spłat
 29. wyjazd windykatorów terenowych do dłużnika/patrol windykacyjny
 30. inne czynności operacyjne/np. poinformowanie innych kontrahentów dłużnika o jego sytuacji finansowej, toczącym się postępowaniu windykacyjnym
 31. ostatnia propozycja rozwiązania zaistniałego opóźnienia ze strony dłużnika
 32. brak zapłaty
 33. sporządzenie raportu dla wierzyciela
 34. zamknięcie zlecenia
 35. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego
 36. inne czynności operacyjne zmierzające do odzyskania wierzytelności

Przedstawione wzory postępowań mogą nieznacznie się różnić od stosowanych w praktyce dochodzenia wierzytelności ze względu na złożoność spraw ich indywidualnego charakteru oraz innych działań operacyjnych podejmowanych w trakcie procesu windykacji wierzytelności lub też na wyraźne życzenie naszych klientów z uwagi na dobro sprawy i pozytywne kontakty z kontrahentami.